اجرای قطعه چهار مضراب بیات ترک
توسط هنرمند و مدرس تار: امیر احدی

 

مشاوره